Park zoekt vrienden!

Visie Vrienden van het Westerpark

by

Visie, missie en werkwijze

Wij zijn de Vrienden van het Westerpark.

Het Westerpark is een prachtig park waar velen van genieten. Het is onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Amsterdam en het is daarmee van groot belang als groene long van de stad in het algemeen en de omliggende buurten in het bijzonder. Er is niet voor niets een hele stadsbuurt (voormalig stadsdeel) naar genoemd 😉.

Het is een park met algemene groen- en recreatiefuncties voor de buurt en overige bezoekers; Amsterdammers én toeristen.

Het is ook een park dat in tegenstelling tot andere parken in Amsterdam, nog veel meer functies in zich herbergt. Er zijn veel organisaties en bedrijven gevestigd in het Westerpark. Van schapenboer tot de BV Westergasfabriek, van volkstuinen tot kinderdagverblijf, van hotel tot kinderboerderij. Van restaurants en dansclubs. En dan zijn er nog de tijdelijke gebruikers als huurder van het terrein en/of de gebouwen met evenementen.
Deze evenementen zijn divers; van klein tot zeer groot met duizenden bezoekers uit alle windstreken.

Al die diverse functies maken het een uniek stadspark waar we trots op zijn en van houden.

Het Westerpark is steeds drukker geworden, door meer individuele bezoekers én door meer evenementen en toename van horeca in het park. Het Westerpark wordt zeer intensief gebruikt en veel mensen hebben belang bij het park. Het intensieve gebruik van het park heeft ook gevolgen voor de omwonenden van het park. Toename van verkeer, geluid, afval, drukte in de wijk en verminderde toegankelijkheid van ons park. Het park wat voor velen toch ook de ‘achtertuin’ is omdat zij wonen in woningen met kleine of geen balkons.

Missie van de Vrienden

Het Westerpark is een park! Daarin is plek voor activiteiten die het groen en de buurt- en stadfunctie als park niet aantasten.

We houden van het Westerpark met al z’n diverse functies en inrichting; van het oude park met z’n vijver met baljurk en mooie bomen, van het grote veld en de speelvijver, van de geschiedenis van de Westergasfabriek en zijn gebouwen, van de waternatuurtuin, het bomenlaantje, het bijenpaleis, de Volkstuinen met een landschap dat al zo oud als Amsterdam zelf is, het Woeste Westen als niet-aangeharkt speelparadijs, de buurtboerderij die naar goed Amsterdams gebruik is gered door sociale buuractie en van al die andere plekken waar wij mensen én flora en fauna met z’n allen van genieten.

Dat Westerpark willen we beschermen en een stem geven.

Het Westerpark dat wij een stem geven is:

 • Een plek waar de groene parkfunctie het allerbelangrijkste is;
 • Een plek waar alle buurtbewoners en bezoekers rust, groene ruimte en recreatiemogelijkheden vinden.
 • Een plek waar gebruikers van het park in balans met het groen én de buurt activiteiten ondernemen en organiseren.
 • Een inclusief park waar mensen met beperkingen volop mee kunnen doen aan activiteiten en voorzieningen.

De balans tussen activiteiten en groen voor de buurt is de laatste jaren onder druk komen te staan.

Park in balans is onze kernmissie. Daarbij kiezen de Vrienden niet tegen culturele activiteiten in het Park; maar op het moment dat de balans verstoord raakt of is, zijn de buurt- en groenfunctie belangrijker dan commerciële of andere overwegingen. Daarbij gaat het niet alleen om wel of geen evenementen; maar vooral ook het soort evenementen (is het publiek toegankelijk, geeft het overlast waardoor de balans verstoord raakt) en de wijze waarop met die evenementen wordt omgegaan (duurzaam gebruik van de ruimte met respect voor de groene en buurtfunctie).

De Vrienden staan achter de initiële bedoeling van het Cultuurpark Westergasfabriek waarbij een keuze is gemaakt voor cultuur, buurt en groen. Er zijn evenementen in het park, maar het park is geen evenementenfabriek.

Met andere woorden: als er gekozen moet worden kiezen de Vrienden voor het groen en de sociale functie van het park.

NB: waar gesproken wordt over ‘buurt’ kan ook ‘stad’ gelezen worden; het gaat om de publieke functie met en voor bewoners en gebruikers van het park.

Wat doen de Vrienden

De Vrienden houden deze balans in de gaten. We doen dat actief en proberen daar structureel verbeteringen en beleid voor te realiseren bij gemeente, Westergas BV en andere betrokken. Naast activiteiten gericht op structureel beleid houden we de uitvoering in de gaten en trekken waar nodig aan de bel.

Onderwerpen waar we ons de komende periode, 2019 -2020, op richten:

 • Groot Westerpark; wat betekent groei van de stad aan de westzijde voor het Westerpark; inspraak bij de nota van uitgangspunten en actief bij en voor de verdere vormgeving van de plannen;
 • Evenementen in het park, daarbij gaat het om:
  • Vergunningen; beleid van de gemeente t.a.v. vergunningen (te laat afgegeven, handhaven) en, als er aanleiding is om bezwaren tegen het evenement te hebben, het indienen van zienswijzen bij aanvraag vergunningen;
  • Locatieprofiel; er vindt binnenkort een evaluatie plaats op basis waarvan een nieuw profiel zal worden opgesteld;
  • Evenementenbeleid; met name waar het gaat om kosten, voorwaarden, geluidsnormen, handhaving van regels. (NB: dit is in overlap met / deels hetzelfde als het locatieprofiel);
  • Beleid van Westergas BV; op 17 mei is het nieuwe beleid gepresenteerd;
  • Toegankelijkheid van het park voorafgaand, tijdens en na evenementen;
  • Tegenprestatie van evenementen voor de buurt;
  • Meten en waar beperking van overlast aanpalend aan het park (afval, geluid, parkeren, taxi’s etc). NB: wat niet in het park plaats mag of kan vinden moet niet automatisch verplaatst worden naar de wijk. Bijv. als de taxilus niet in het park kan dan ook niet ‘zomaar’ in de wijk plaatsen.
 • Groen en natuur in het park; minder steen, meer groen, meer natuurwaarde waar mogelijk;
 • Handhaving; parkwacht realiseren voor alle handhaving dus 365 7×24;
 • Mobiliteit door en in het park; vinger aan de pols dat groen niet wordt ingeruild voor rood (asfalt voor fietspaden), dat het autoverkeer en -parkeren wordt geminimaliseerd.
 • Een inclusieve toegang tot het park de gebouwen en evenementen, voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking. Hier is nog een wereld te winnen; er zijn diverse ideeën voor.

Voor het bestuur zijn dit de prioriteiten.

Hoe werken we daar aan?

Houding

De houding van de Vrienden is er op gericht onze liefde voor het park als groene en sociale ruimte over te dragen op iedereen die betrokken is en / of besluit over het park.

We zijn daarbij constructief, gericht op het behalen van resultaten, we lopen niet achter incidenten aan maar richten ons op structurele verbeteringen. We zijn zeer kritisch maar niet klagerig en we komen ook zelf met oplossingen en ideeën. We benoemen ook positieve punten en ontwikkelingen.

Dat betekent:

 • Dat we met iedereen in gesprek gaan onder andere door gebruik maken van alle officiële kanalen die ons ter beschikking staan. Daarin kan het voor komen dat ‘gelijk hebben’ niet altijd gelijk staat aan ‘gelijk krijgen’. Soms kom je met kleine(re) stappen ook vooruit.
 • Dat we in onze communicatie naar buiten actief en opbouwend kritisch zijn. We benoemen de punten die niet of minder goed gaan, maar zijn ook bereid om – waar het mogelijk is – positieve punten te benoemen.
 • We communiceren actief met onze leden en geïnteresseerden met nieuwsbrieven, sociale media en themabijeenkomsten.

Organisatie

We willen graag een vereniging met actieve en betrokken leden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor wat er namens en in de vereniging gebeurt.
Voor de hierboven genoemde onderwerpen worden waar mogelijk en gewenst werkgroepen van leden in het leven geroepen (daarbij kunnen onderwerpen ook gecombineerd worden). Deze werkgroepen informeren zich over het onderwerp, bereiden beleid en activiteiten voor en voeren deze uit. In of bij elke werkgroep zijn bestuursleden betrokken; als deelnemer of als contactpersoon. In het bestuur vindt waar nodig afstemming en besluitvorming plaats. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Nieuwe onderwerpen / werkgroepen worden alleen gestart als dat passend is in de prioritering van de activiteiten en door het bestuur wordt vastgesteld.

Er vindt één keer per jaar een ALV plaats waar het bestuur verantwoording aflegt over inhoudelijk beleid en financiën. En waar bestuursleden ge- of herkozen worden.

Waar nodig en mogelijk wordt, via nieuwsbrieven, enquêtes of andere vormen input van de leden gevraagd. Ook werkgroepen kunnen daarvoor het initiatief nemen.