Park zoekt vrienden!

Inspraak fietspad Haarlemmerhouttuinen – Westerpark

by

Inspraak Raadscommissie  Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid

Betreft: Definitief voorkeursbesluit fietsverbinding Haarlemmerhouttuinen

Datum: 18 april 2019

Ik ben hier namens de Vrienden van het Westerpark om u te vragen bij het besluit over de fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen een aantal zaken toe te voegen.

Wij willen graag voorkomen dat u over enige tijd de problemen van disbalans tussen gebruikers die nu geconstateerd worden voor de Haarlemmerstraat en -dijk moet gaan oplossen voor het Westerpark. We gaan er van uit dat u dat niet wilt.

Door het maken van de nieuwe fietsroute, en de verwachte groei van het aantal bewoners aan de westkant (Havenstad, ontwikkeling Sloterdijk)  zal het fietsverkeer door het Westerpark spectaculair toenemen. Deze toename kan het Westerpark niet aan. Want het Westerpark behoort weliswaar tot het Plusnet Fiets, het is ook een park en de fietspaden zijn een ‘shared space’ waar voetgangers en parkbezoekers hun weg vinden. En waar recreatie en groen net zo belangrijk, of belangrijker zijn, dan verkeer. De verblijfskwaliteit van het Westerpark voor al zijn bezoekers, met of zonder fiets, is dan in het geding.

In de nota wordt dit wel onderkend, maar wordt er nog in zeer algemene termen gesproken over de oplossing voor dit probleem. In de inspraak die gevolgd is, zijn de bewoners aan de Westkant niet meegenomen.

Wat vragen wij u:

  1. Een verspreiding van de fietsers komend vanaf de nieuwe fietsroute in drieën: De Spaarndammerbuurt (Spaarndammerstraat en/of Zaanstraat), de Haarlemmerweg en het Westerpark. De inrichting van de fietspaden en -routes moet hierin voorzien. De verkeersadviseur West die, zo staat in de nota, gevraagd zal worden naar de mogelijkheden zou deze concrete opdracht mee moeten krijgen vanuit uw Raad om dit uit te werken. Wij hebben dat op de kaart aangegeven.
  2. De verblijfskwaliteit van het Westerpark mag niet achteruit gaan door de toename van het aantal fietsers. Dit moet het uitgangspunt zijn bij het verder uitwerken van de effecten van deze nieuwe route. Snelheidsremmende maatregelen zijn hier een voorbeeld van.
  3. Bij de verdere uitwerking participatie van bewoners, ook vanuit stadsdeel West, te realiseren.
  4. Op de langere termijn: afwaarderen van de Haarlemmerweg als autoweg en inrichten als (groenere) fietsroute als onderdeel van het plusnet Fiets en de route door het Westerpark als een meer recreatieve fietsroute inrichten.

 

Foto fietsen: Ben Paulos