Park zoekt vrienden!

Zienswijze fietspad Haarlemmerhouttuinen – Westerpark

by

De drukke fietsroute van de Haarlemmerdijk/-straat wordt verlegd naar de Haarlemmerhouttuinen. Vervolgens wordt deze drukke route aangesloten op de drukste fietsroute van Nederland. Dat is geen goed plan!

In de planvorming van de gemeente Amsterdam is een dubbelzijdig fietspad gepland langs de Haarlemmerhouttuinen die aan moet sluiten op het Westerpark.

Uit de begeleidende tekst:
Dagelijks maken 20.000 fietsers gebruik van de Haarlemmerstraat en –dijk. Het is daarmee één van de drukste fietsroutes van de stad. Van de fietsers die nu door de Haarlemmerbuurt gaan, rijdt slechts 1% via de Haarlemmer Houttuinen. Het aantal fietsers groeit jaarlijks met circa 4% en de bouw van 40.000 tot 70.000 nieuwe woningen aan de westkant van de stad zorgt voor een nog grotere toename van het aantal fietsers in de Haarlemmerbuurt. 

De bedoeling is dat dit fietspad parallel aan de spoorbrug door een voet- fietsbrug de oversteek naar het Westerpark maakt en bij Volta wordt aangesloten op het fietspad door het Oude Westerpark naar het Cultuurpark, aansluitend op het Brettenpad naar het Westen. Brug 58 van het Haarlemmerplein naar het Nassauplein, de Willemsbrug, zou hiermee ontlast worden. De vereniging Vrienden van het Westerpark is tegen de aansluiting van deze fietsroute op het fietspad door het Westerpark om de volgende redenen:

  • Het huidige park (oude Park & Cultuurpark) is met 9 miljoen bezoekers al een van de drukste parken van Amsterdam. Naast recreatie en horeca is het park ook veelvuldig in gebruik voor evenementen (en daardoor vrachtverkeer). Het toevoegen van een nieuwe grote verkeersstroom is ongewenst. De bezoekersdruk op het park (Groot-Westerpark) zal de komende jaren toenemen als ook bewoners van de Houthavens, het voormalig ING-complex, Sloterdijk en Haven-Stad er gebruik van zullen gaan maken. De openbare ruimte is schaars en moet zorgvuldig benut worden. Nu reeds is de druk op het park groot en concurreren de verschillende functies met elkaar.
  • Op dit moment is het fietspad oost-west in het park geen vanzelfsprekende route voor fietsers vanuit de Haarlemmerstraat. Die gaan rechtdoor langs de Haarlemmerweg of slaan af naar de Spaarndammerstraat. Alleen mensen die daar bewust voor kiezen maken een slalom om vervolgens recreatief het park in te kunnen fietsen. Bij een directe aansluiting neemt het fietsverkeer dan ook per direct enorm toe, dan gaat een groot deel van de 20.000 fietsbewegingen door het park.
  • Het huidige Brettenpad is nu al een van de drukste verbindingen tussen stad en regio (de drukste van Nederland) met dagelijks ca. 16.000 fietsbewegingen.
  • Het aantal van 20.000 fietsbewegingen zal de komende jaren sterk toenemen door alle nieuwbouw aan de westzijde van de stad. Alle fietspaden zullen veel drukker worden en door toename van het aantal elektrische fietsen ook onoverzichtelijker en gevaarlijker. De verwachting van de gemeente is dat de huidige stoom van 20.000 fietsers de komende jaren snel zal groeien. Daar moet een structurele en betere oplossing voor gevonden worden dan
    het smalle park – dat ook een enorme groei aan recreanten tegemoet ziet – daarvoor in te zetten.
  • In de huidige – relatief rustige – situatie is het al lastig oversteken voor wandelaars die vanaf de Haarlemmerwegkant bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, de schooltuinen of het Woeste Westen willen gaan. Ook voor wandelaars uit de Spaarndammerbuurt die het park betreden via de spoortunnel wordt een drukke fietsroute een barrière.
  • Wandelaars en fietsers delen het Brettenpad. Het is een voetpad en onderdeel van het plusnet fiets.
  • Het in het voorstel beschreven participatietraject heeft in Westerpark niet plaatsgevonden.

Alternatief
Gelukkig is er een eenvoudig alternatief. Vanaf de nieuwe fietsbrug kan de fietsersstroom effectief in vier richtingen op worden geleid: de Haarlemmerweg, de Zaanstraat, de Spaarndammerstraat en de Houtmankade.

In de gemeentelijke voorstellen voor Groot-Westerpark is de afwaardering en vergroening van de Haarlemmerweg opgenomen. Dat biedt ruimte voor een breder fietspad langs de Haarlemmerweg. Door de fietsers komend vanaf de fietsbrug niet door het park te leiden maar langs de Haarlemmerweg wordt nog steeds de Willembrug ontzien. En voor de fietsers is het niet meer dan 50 meter omrijden.