Park zoekt vrienden!

Bescherm de Hoofdgroenstructuur, Amsterdam!

by

Bomen kappen en grootschalige evenementen houden in onze prachtige Amsterdamse parken? Daar is advies voor nodig van de commissie die de Hoofdgroenstructuur beschermt. Het College van Amsterdam ontneemt de Technische Advies Commissie hier nu de adviesrechten voor. De Vrienden van het Westerpark dienen vandaag een zienswijze in.

Geacht College,

De Vereniging Vrienden van het Westerpark heeft kennis genomen van de voorgenomen wijziging op de verordening Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC). Wij willen hier graag onze zienswijze op geven.

Amsterdam groeit en bloeit. Dat is fijn, want voor veel mensen in het fijn wonen in de stad. Maar het kent ook een keerzijde: er is toenemende druk op ruimte, groen en omgeving, als gevolg van onder anderen verkeersdruk, bouwactiviteiten en evenementen. Het Westerpark is een goed voorbeeld van hoe een kwetsbare groene omgeving als gevolg van dergelijke activiteiten schade kan oplopen.

Groen is geen luxe 
De stadsparken in Amsterdam, die deel uit maken van de Hoofdgroenstructuur, zijn de longen van de stad. Veel bewoners beschouwen de parken als hun achtertuin en maken gebruik van parken en andere groengebieden om rust en ontspanning te vinden. Het groene karakter van de stadsparken, hoe kleinschalig soms ook, is daarmee essentieel voor de stad en zijn bewoners. Of, zoals het op de webpagina van de Hoofdgroenstructuur wordt verwoord: “Naast deze economische en recreatieve waarden van het groen, vormt het groen ook een belangrijke voorwaarde voor het stedelijk leven zelf. Groen is geen luxe, het is pure noodzaak en cruciaal onderdeel van een mondiale overlevingsstrategie.”

Signaleren van aantasting stadsgroen
De Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) is een belangrijk orgaan in het signaleren van (dreigende) aantasting van de hoofdgroenstructuur. Het uit de verordening schrappen van adviestaken ten aanzien van het evenementenbeleid en groenopslag is in onze ogen een wezenlijke aantasting van de adviserende en signalerende taken van de TAC, omdat daarmee essentiële onderdelen uit de adviestaken worden gehaald. Juist in kwetsbare gebieden die sterk onder druk staan, zoals de stadsparken, zou de signalerende en adviserende werking van een toezichthoudende commissie op gebieden in de Hoofdgroenstructuur naar onze opvatting integraal moeten zijn.

Evenementenbeleid biedt geen enkele waarborg
De vaststelling van het evenementenbeleid in 2018 vormt aanleiding voor het herzien van de huidige verordening. De negatieve ervaringen met het nieuwe evenementenbeleid hebben er echter eind 2018 al toe geleid dat de burgemeester het evenementenbeleid vervroegd evalueert. De gemeente houdt zich tot op heden niet aan het eigen beleid: ecologische quickscans zijn in 2018 niet uitgevoerd en boomkronen worden niet beschermd in het Westerpark. In 2018 werden er grote bouwplaatsen ingericht onder de boomkronen tijdens de opbouw van evenementen met schade aan de (monumentale) bomen. Ook is geconstateerd dat evenementenorganisaties onzorgvuldig met het aanwezige groen omgaan en zelfs zelfstandig vernielen. Het evenementenbeleid biedt daarmee onvoldoende waarborgen voor de Hoofdgroenstructuur in theorie en praktijk. De TCA moet in staat blijven ‘aanbevelingen ten aanzien van de Hoofdgroenstructuur in relatie tot de kwaliteit van de (fysieke) leefomgeving’ te doen’.

Bescherm de Hoofdgroenstructuur, Amsterdam!
Wij stellen daarom voor wijzigingen van de Verordening Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2019, die erop neerkomen dat de TAC niet meer mag adviseren over zaken die onder het evenementenbeleid en de bomenverordening vallen, te schrappen.

met vriendelijke groet,
Vereniging Vrienden van het Westerpark

Namens deze
Diego Pos, voorzitter